IMG_2607h
IMG_2792S
IMG_2594S

Cele jakości

 

Nadrzędnym celem działalności firmy MCKEEN-BEEF jest produkcja mięsa wołowego w sposób zapewniający produkt o najwyższej jakości, trwałości oraz bezpieczeństwie; produkt z którego możemy być dumni.

Droga do celu

 

Osiągnięcie założonych celów w zakładach MCKEEN-BEEF realizowane jest poprzez:

 

 • wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pracowników

 • rygorystyczne przestrzeganie zasad dotyczących higieny produkcji i personelu

 • systematyczne inwestowanie w nowoczesny park maszynowy

 • stałe udoskonalanie technik produkcyjnych i technologii

 • podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez system szkoleń

 • funkcjonowanie przedsiębiorstwa zgodnie z systemami zarządzania jakością HACCP, IFS i BRC

Środowisko

 

Szanując środowisko, w którym pracujemy i żyjemy dążymy do stosowania bezpiecznych i efektywnych technologii. Poprzez segregację, ograniczenie ilości odpadów oraz racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych pragniemy przyczynić się do ochrony środowiska.

Klient

 

W swej działalności kładziemy duży nacisk na realizację wymagań stawianych nam przez naszych klientów. Bardzo ważne jest zapewnienie najwyższej jakości produktu końcowego zgodnego z wymaganiami (specyfikacjami) poszczególnych klientów. Aby sprostać tym wyzwaniom, wprowadziliśmy system zapewnienia jakości zdrowotnej opierający się na analizie zagrożeń i krytycznych punktów kontroli – HACCP. Prowadzenie dokładnej, przejrzystej dokumentacji oraz stały monitoring i kontrola na każdym etapie procesu produkcyjnego zapewnia realizację oczekiwań najbardziej wymagających klientów.

Certyfikacja

 

Od 2010 roku firma posiada wdrożony i certyfikowany system zarządzania jakością – zgodny ze standardem IFS (International Food Standard) oraz BRC (Global Standard for Food Safety) Zarząd MCKEEN-BEEF deklaruje środki na utrzymanie systemu zarządzania jakością oraz realizację celów zawartych w Polityce Jakości.

Korzyści

 

Osiąganie wyznaczonych celów skutkuje:

 

 • utrzymaniem najwyższego poziomu jakości naszych wyrobów akceptowanych przez naszych klientów

 • prowadzeniem produkcji zgodnie z wymaganymi przepisami prawa żywnościowego oraz w sposób przyjazny dla środowiska i otoczenia, w tym utrzymanie wysokiego poziomu higieny zgodnie z Dobrą Praktyką Produkcyjną (GMP) i Dobrą Praktyką Higieniczną (GHP)

 • utrzymaniem, nadzorowaniem i ciągłym doskonaleniem funkcjonującego systemu HACCP (Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli)

 • monitorowaniem procesów od których zależy jakość i bezpieczeństwo wyrobu

 • stałym podnoszeniem kwalifikacji pracowników i rozwijaniem świadomości poprzez systematyczne i planowane szkolenie wszystkich pracowników

 • wprowadzaniem nowoczesnych technik i technologii

 • pozyskiwaniem nowych rynków zbytu

 

Polityka jakości jest jasna i ogólnodostępna dla wszystkich pracowników, wdrożona i utrzymana na wszystkich poziomach organizacji.

 

Pracownicy firmy znają politykę jakości, przestrzegają zasady systemu HACCP i są w pełni świadomi swojej odpowiedzialności za bezpieczeństwo zdrowotne wytwarzanej żywności.